Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De webpagina: Iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden

De uitgever: De bevoegde uitgever en schrijver van de webpagina

Gebruik(en): Alle (denkbare) handelingen; onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)

U: De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina bezoekt (gebruikt)

De inhoud (content): Alle in de website aanwezige inhoud, zoals teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten

Schade: Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel

 1. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van deze website cryptokrant.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 2. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 3.  De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 4. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke meningen van de auteurs. De artikels van de auteurs op deze site bevatten geen investeringsadvies. De informatie is puur aangeboden ter kennisgeving  en is gebaseerd op persoonlijke meningen en funderingen over technologie, geld en beleggen. De verspreide informatie is slechts informerend van aard en is geen vervanging van professioneel advies. Gebruik de artikels puur ter kennisneming en/of food for thought. Denk voor u zelf.
 5. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 6. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 7. Het is niet toegestaan om oneigenlijk of ongeautoriseerd gebruik te maken van de content of delen daarvan. Dit maakt inbreuk op intellectuele rechten. Slechts met toestemming van de eigenaar mag er gebruik worden gemaakt van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen. Hiervoor dient schriftelijk contact met de eigenaar te worden opgenomen.
 8. In verleden behaalde resultaten en rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
 9. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 10. Op alle geschillen met betrekking tot de inhoud van deze Disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Rotterdam.
 11. De inhoud van deze Disclaimer kan op elk moment eenzijdig door de uitgever worden gewijzigd. De wijzigingen zullen aan de gebruiker bekend worden gemaakt op een veel gebruikte webpagina. Door gebruik te blijven maken van de webpagina verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de inhoud van de vernieuwde Disclaimer.

Deze Disclaimer en het Privacybeleid welke zijn weergegeven op elke webpagina van cryptokrant.nl vormen één geheel.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Disclaimer van Cryptokrant.nl, dan kunt u een e-mail sturen naar info@cryptokrant.nl